Avatar

فردین فرهودی

سرباز مربی آموزش فنی و حرفه ای کارشناس ارشد عمران- سازه

تریاژ مهارتی راهبری مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مهارت‌های تدریس در ندامتگاه‌ها برای مربیان سازمان آموزش فنی و

تجربه ثابت کرده است که امور هدفمند و روشمند همواره نسبت به اموری که بدون برنامه‌ریزی و طراحی مقدماتی و پایانی، صورت می گیرند، موفقیت آمیزتر هستند و در زمان کوتاهتری به نتیجه‌ی مطلوب می رسند. مربی و معلم نیز همچون هر فرد هدفمندی باید پیش از ورود به عرصه‌ی تدریس و آموزش، اهداف خود […]ادامه مطلب .