تریاژ مهارتی راهبری مهارت فناوری آموزشی

ارزشیابی با مدل سنجش تکوینی(پروژه محور)

کارشناسان، ارزشیابی (‪Evaluation‬) را فرایند سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه‌ی نتایج حاصله از آن با اهداف آموزشی تعریف می‌کنند، هدف از ارزشیابی، تعیین میزان پیشرفت یا افت تحصیلی مهارت‌آموز و در نهایت تلاش دو طرفه‌ی مربی-مهارت‌آموز به منظور افزایش توانمندی‌ها و برطرف ساختن نقاط ضعف عملکردی آنهاست. ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و […]ادامه مطلب .