تریاژ مهارتی مهارت شناسی

اورژانس مهارت،شروع یک حمله به بیماری بی مهارتی

فرض کنید دنیا اقیانوسی مواج است و شما رها شده در آن ،هر لحظه امکان دارد شرایط اقلیمی ،امواج ،حیوانات،وضعیت روحی و جسمی بر شما غلبه کند و شما هم بدلیل بی مهارتی و عدم تصمیم گیری سریع و صحیح جان خود را از دست بدهید در چنین لحظه ای شاید هیچ چیز مثل یک […]ادامه مطلب .