تریاژ مهارتی طب مهارت مهارت شناسی مهارت نرم

مثلث کارپمن چیست؟

استفان کارپمن معتقد است انسان در برابر بازی های روانی زندگی در یک مثلث با سه رویداد مواجه خواهد شد.که حاصلی جز شرم، استیصال و درماندگی ندارد.کسی که وارد این بازی می‌شود، فرقی نمی‌کند که در کدام نقش بازی می‌کند، او‌همواره به دنبال کنترل کردن یا کنترل شدن است.هر فردی برای ورود به این مثلث […]ادامه مطلب .

تریاژ مهارتی مهارت شناسی

اورژانس مهارت،شروع یک حمله به بیماری بی مهارتی

فرض کنید دنیا اقیانوسی مواج است و شما رها شده در آن ،هر لحظه امکان دارد شرایط اقلیمی ،امواج ،حیوانات،وضعیت روحی و جسمی بر شما غلبه کند و شما هم بدلیل بی مهارتی و عدم تصمیم گیری سریع و صحیح جان خود را از دست بدهید در چنین لحظه ای شاید هیچ چیز مثل یک […]ادامه مطلب .