طب مهارت مهارت شناسی

رضایت شغلی چیست؟

در ابتدا اجازه دهید بگوییم رضایت شغلی چیست؟معنی رضایت از دیدگاه افراد مختلف به دلیل ویژگی های شخصیتی گونان متفاوت است یکی رضایت را در فیش حقوقی اش جستجو میکند یکی در صندلی که روی آن نشسته یکی در میزان تاثیرگذاریش بر محیط اطراف یکی در قرار گرفتن در جریان های سیاسی و … اما […]ادامه مطلب .