آموزش فناوری آموزشی

تکنولوژی آموزشی چیست؟

بدون شک ،مهارت آموزی آن هم از نوع حرفه ای اش کسب و کاری پرهزینه است.به این دلایل ۱-به محیط واقعی کار نزدیک است،محیطی که برای فعالیت نیازمند سرمایه است. ۲-تجهیزاتش مستهلک خواهد شد به دلیل گذر زمان،فرسودگی،تمرینات کارآموزان ۳-نیازمند به بروز بودن و تطالبق با بازار کار دارد. ۴-سطح انتظار آموختن در مهارت بیش […]ادامه مطلب .