راهبری مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مهارت نرم هوش مهارتی

فقط خاص باشید

پرسش اینجاست ۱۱۰۰۰ مرکز مهارت آموزی در بخش خصوصی و نزدیک به ۶۰۰ مرکز دولتی فنی و حرفه ای در سراسر کشور وجود دارد اما نقطه و تمایز منحصر به فرد شما برای انتخاب مشتری چیست؟شما چه ابزار و تکنیکی دارید تا منتخب ذهن مشتریانتان شوید .امروز باید آهنربایی کاملا متفاوت در دست داشته باشید […]ادامه مطلب .

تریاژ مهارتی راهبری مهارت طب مهارت مهارت نرم هوش مهارتی

همدلی ، مهارتی که باید در مشاوره و آموزش از

در دنیای شلوغ ،پیچیده و پراسترس امروز ،همدلی چسبنده ترین مهارتی است که میتواند ارتباط بین شما ،همکاران ،مشتریان،خانواده و کودکان را مستحکم تر کند. همدلی یعنی توانایی تشخیص احساسات دیگران و درک دیدگاه آنهاست. وقتی که شما می توانید احساس دیگران را پذیرش و تایید کنید ،اعتماد ایجاد خواهد شد.این دقیقا همان سلاحی است […]ادامه مطلب .

تریاژ مهارتی طب مهارت مهارت شناسی مهارت نرم

مثلث کارپمن چیست؟

استفان کارپمن معتقد است انسان در برابر بازی های روانی زندگی در یک مثلث با سه رویداد مواجه خواهد شد.که حاصلی جز شرم، استیصال و درماندگی ندارد.کسی که وارد این بازی می‌شود، فرقی نمی‌کند که در کدام نقش بازی می‌کند، او‌همواره به دنبال کنترل کردن یا کنترل شدن است.هر فردی برای ورود به این مثلث […]ادامه مطلب .

راهبری مهارت فناوری آموزشی مهارت نرم

چرا باید نمره را در تاریخ دفن کرد؟

نمره اولین روش سنجش و ارزشیابی ما بوده اما آیا نمره میتواند ملاکی درست برای یادگیری، صلاحیت حرفه ای و مهارتی ما باشد؟چیزی که مربیان آن را ملاک صلاحیت فناوران خویش قراردادند.چرا معتقدیم یک عدد نمیتواند مسیری درست برای یادگیری ما باشد؟   ۱-نمره منجر خواهد شد ما بر اصل فعالیتهای آموزشی خود تمرکز نکنیم […]ادامه مطلب .