تریاژ مهارتی راهبری مهارت طب مهارت مهارت نرم هوش مهارتی

همدلی ، مهارتی که باید در مشاوره و آموزش از

در دنیای شلوغ ،پیچیده و پراسترس امروز ،همدلی چسبنده ترین مهارتی است که میتواند ارتباط بین شما ،همکاران ،مشتریان،خانواده و کودکان را مستحکم تر کند. همدلی یعنی توانایی تشخیص احساسات دیگران و درک دیدگاه آنهاست. وقتی که شما می توانید احساس دیگران را پذیرش و تایید کنید ،اعتماد ایجاد خواهد شد.این دقیقا همان سلاحی است […]ادامه مطلب .